Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

APV-metoder

For at sikre en god proces og et godt produkt er det vigtigt at overveje, om der kunne være fordele ved at vælge mere end én metode til gennemførelse af APV.

Erfaringerne fra mange kommuner viser, at en metode kan være velegnet til kortlægningsdelen, mens en anden metode er bedst til gennemførelse af aktiviteter på handlingsplan.

„Øvelse gør mester“, og på nogle arbejdspladser går man mere og mere fra at bruge skemaer over til at benytte andre metoder som f.eks. dialogmøder og lignende.

Nedenfor beskriver vi nogle udvalgte metoder, som er velegnede i arbejdet med APV og afprøvet i flere kommuner. 


Metode  

Spørgeskemaer

Beskrivelse   En meget benyttet metode til kortlægning af arbejdsmiljøproblemer og -ressourcer.
Hvad er metoden
god til? 
  - At skabe et overblik over, hvilke arbejdsmiljøproblemer og -ressourcer, der er på arbejdspladsen.
- At sikre, at alle får mulighed for at deltage.
Hvad skal man være
opmærksom på? 
  - Spørgeskemaer giver overordnede svar. Derfor vil der være behov for at uddybe centrale problemstillinger.
- Den enkelte medarbejders prioritering af de nævnte problemstillinger fremgår ikke af alle typer spørgeskemaer

Metode  

Checklister

Beskrivelse   Et hjælpeværktøj (afkrydsningsskema), der kan bruges under kortlægningen for at sikre, at alle relevante forhold inddrages.
Hvad er metoden
god til? 
  - Metoden sikrer, at alle relevante forhold inddrages.
- En checkliste kan give et godt overblik over de områder, der er behov for at arbejde videre med.
Hvad skal man være
opmærksom på? 
  - Checklister kan virke meget „firkantede“ og blive en kontrast til det omsorgsorienterede og pædagogiske arbejde.
- En checkliste kan sjældent stå alene.

Metode  

Videooptagelser

Beskrivelse   Videooptagelser af udvalgte arbejdssituationer tages op i forbindelse med et gruppemøde el. lign.
Hvad er metoden
god til? 
  - Videooptagelserne viser virkeligheden og giver et fælles udgangspunkt for dialog.
Hvad skal man være
opmærksom på? 
  - Det er vigtigt, at videooptagelserne udvælges med omhu, og at de er nogenlunde repræsentative for det daglige arbejde.

Metode  

Gruppeinterviews/Fokusgrupper
/Dialogmøder

Beskrivelse   Drøftelser i større eller mindre grupper med udveksling af argumenter for bestemte synspunkter. I nogle kommuner tages udgangspunkt i den værdsættende samtale (Appreciative Inquiry). Der tages udgangspunkt i gode erfaringer frem for i det, som ikke fungerer. Det handler om at fokusere på ønsker og drømme.
Hvad er metoden
god til? 
  - Velegnet til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.
Hvad skal man være
opmærksom på? 
  - En forudsætning for succes er, at der er en åben og tryg kultur på arbejdspladsen.
- Det er væsentligt, at ledelse og medarbejdere har forpligtet sig og er klædt på til at bruge metoden.

Senest revideret den 17. august 2020