Love og regler

Uddrag af de væsentligste regler fra Arbejdstilsynet og Bygningsreglementet

Arbejdstilsynet har en række vejledninger om belysning i forskellige situationer. Her er en oversigt.

Kort uddrag af de vigtigste regler:

At-vejledning A.1.5, Februar 2002 om kunstig belysning på faste arbejdssteder:

 • Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum og mulighed for udsyn.
 • Kunstigt lys skal sættes op, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt.
 • Tænk fx på hvor lyset kan tændes, hvor meget lys arbejdet kræver, og hvilken kvalitet det skal have.
 • Lys må ikke blænde eller give generende reflekser eller afgive generende varme.
 • Ved forflytninger af mennesker skal der være tilstrækkeligt lys til, at man kan orientere sig og opfatte personer, genstande og eventuelle ujævnheder i underlaget.

At-vejledning A.1.2, Januar 2008 om indeklima:

 • Belysningen skal - udover at give lys til arbejdet - oplyse rummet på en behagelig måde. Vinduer skal give mulighed for udsyn.
 • Uhensigtsmæssig belysning kan fx være blænding fra dagslys, dårlige belysningsanlæg eller forkert belysning til skærmarbejde.
 • Lyset skal kunne rettes mod det, som den ansatte arbejder med.
 • Størrelser for den nødvendige belysningsstyrke findes i DS (Dansk Standard) 700 om “Kunstig belysning på arbejdspladser”. Hvis disse retningslinjer bliver fulgt, er der normalt ikke gener.
 • Ændringer af belysningen, slitage og manglende rengøring kan dog medføre uheldige og generende påvirkninger. Slitage kan fx medføre, at lysstofrør begynder at flimre, hvilket kan være årsag til forøget træthed. Og manglende rengøring medfører ofte, at lysudbyttet nedsættes med 30-50 pct. Det er derfor nødvendigt, at rengøringen også omfatter lyskilder og armaturer.

Bygningsreglementet 2018 om Lys og udsyn

 • Arbejdsrum, opholdsrum, beboelsesrum og fælles adgangsveje skal have tilfredsstillende lys, uden at det medfører unødvendig varmebelastning.
 • Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum mv. samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.
 • Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal have kunstig belysning i fornødent omfang.
  Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser, med DS/EN 12464-1 DK NA.
 • Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje forsynes med dagslysstyring.
 • Arbejdsrum mv. med lejlighedsvis benyttelse og fælles adgangsveje skal forsynes med bevægelsesmeldere.
 • Anvendelse af bevægelsesmeldere kan udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for ulykker, eller hvor lyskilderne ikke er egnet hertil.
 • Belysningsanlæg i arbejdsrum mv. skal udføres opdelt i zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysforhold og aktiviteter.

Senest revideret den 23. april 2020