Nye faremærker siden 2010

Fra 2010 er der kommet nye regler for mærkning af farlige stoffer og materialer. Reglerne er ens i hele EU og kaldes CLP. Reglerne betyder, at de orange faremærker erstattes af nye rød/hvide farepiktogrammer. Se nedenfor.

Ud over farepiktogrammerne skal der på etiketten stå en eller flere sætninger, der uddyber, hvad der er farligt. Der vil også være et signalord – som er enten FARE eller ADVARSEL. FARE står på de farligste produkter.

Skolen skal ændre mærkning af produkter

De nye mærkningsregler indføres trinvist frem til 2017. Indtil da vil man kunne se både de gamle faremærker og de nye farepiktogrammer. Efterhånden som reglerne træder i kraft, skal I på skolen selv sørge for at ommærke jeres stoffer og produkter efter de nye regler.

Farepiktogrammerne betyder ikke helt det samme, som de gamle orange faremærker. Her er de nye farepiktogrammer, og hvad de betyder:

Akut giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. Kemikalier med dette piktogram kan være livstruende.

Kemikalier, der giver kroniske skader på arveanlæg og forplantningsevne samt risiko for kræft. Kan også fremkalde allergi, organskader eller lungeskade ved indånding.

Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed.

Hudætsende. Alvorlig øjenskade. Og/eller: Ætsende for metaller.

Eksplosive kemikalier og genstande.

Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer.

Stoffer og materialer, som kan forårsage eller bidrage til brand.

Gasser i beholdere under tryk.

Farlig for miljøet.


Senest revideret den 18. maj 2020