Love og regler om inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdstilsynet kræver, at arbejdsmiljøorganisationen altid skal inddrages i ombygninger og nybyggerier af bl.a. skoler. Derimod er der ikke krav om, at arbejdsgiveren og arkitekten skal inddrage den brede kreds af skolens brugere i byggeprocessen.

Arbejdstilsynet har i 2006 skærpet kravene til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i forbindelse med både ombygninger og nybygninger af undervisningsbygninger. Reglerne gælder for alle typer af skoler - også selvejende institutioner og private fri- og efterskoler.

Ved større byggerier bør skolens arbejdsmiljørepræsentant (eller én af dem, hvis der er flere arbejdsmiljøgrupper) sidde med i byggeudvalget og repræsentere hensynet til arbejdsmiljø i hele byggeprocessen.

Arbejdsmiljøorganisationen skal have indflydelse

AT-vejledning F2.9 fra maj 2006 siger blandt andet:

  • Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen ved planlægningen og gennemførelsen af væsentlige byggerier. (For folkeskoler er det kommunen, som er arbejdsgiver. For selvejende institutioner og private skoler er det skolens bestyrelse).
  • Arbejdsgiveren skal holde arbejdsmiljøorganisationen løbende orienteret om byggeriet, således at arbejdsmiljøorganisationen har mulighed for at varetage sine opgaver.
  • Arbejdsmiljøorganisationen bør have plads i byggeudvalget og deltage i møder, hvor der skal træffes beslutninger, som har betydning for arbejdsmiljøet.
  • Arbejdsmiljøorganisationen kan efter byggelovgivningen være part i byggesagen. Det giver bl.a. ret til at blive hørt og komme med en udtalelse til ansøgningen, før der træffes afgørelse om fx dispensation fra bygningsreglementet. Det er den kommunale byggemyndighed, der afgør, om arbejdsmiljøorganisationen er part i byggesagen, uanset om skolen er offentligt ejet eller selvejende.

Hvem er arbejdsmiljøorganisationen?

At-vejledning F.3.3 fra 2011 siger, at alle arbejdspladser med mindst 10 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation. Hvis arbejdspladsen er delt op i flere afdelinger, skal der være en arbejdsmiljøgruppe i hver afdeling. Det gælder fx på skoler, som er delt op i afdelinger med hver sin afdelingsleder.

Arbejdsmiljøgruppen består af skoleleder/viceskoleleder (eller afdelings-leder hvis der er flere arbejdsmiljøgrupper) samt en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af de ansatte. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle faggrupper, uanset hans egen uddannelse.

Mange steder er arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant slået sammen, og arbejdsmiljøarbejdet foregår i praksis som en del af samarbejdsudvalgets arbejde.

Elever og studerende skal med

Lov om Undervisningsmiljø fra 2001 siger desuden, at elever og studerende har ret til at vælge to repræsentanter til hver arbejdsmiljøgruppe. Undervisningsmiljørepræsentanterne deltager i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde, når der behandles forhold af betydning for elevers og studerendes undervisningsmiljø. Elever og studerende skal derfor inddrages, når skolen står over for væsentlige om- eller nybyggerier.

De vigtigste regler


Senest revideret den 3. juni 2022