Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet for et godt arbejdsmiljø.

Hent vejledningen her

Specielt for skovbørnehaver og lignende

Læs her om de vigtigste love og regler, der er specielle for udebørnehaver, skovbørnehaver, byggelegepladser o.lign. Oversigten er et supplement til branchevejledningen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290. Maj 1993 om Skiftende arbejdssteders indretning:

§ 5. Arbejdsgiveren skal, inden et arbejde iværksættes og under arbejdet, vurdere, om forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyn til det arbejde, der skal foregå, og hvis dette ikke er tilfældet, sørge for, at forholdene i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Stk. 2. Gener og risici, som arbejdet kan medføre, skal imødegås med passende foranstaltninger, så forholdene er forsvarlige for såvel dem, der udfører arbejdet, som for andre, der er beskæftiget på stedet.

§ 8. Arbejdspladser, der etableres i et transportmiddel eller anden flytbar enhed, f.eks. til biblioteksvirksomhed, kontor eller klinik, skal indrettes med den fornødne rummelighed og inventar til, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Tekniske hjælpemidler, installationer og udstyr skal være forsvarligt indrettet, udformet og opstillet under hensyn til anvendelsen i transportmidlet m.v.

§ 10. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til

  1. toilet,
  2. passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet,
  3. håndvask, så vidt muligt forsynet med rindende vand og, hvis det af sundhedshensyn er nødvendigt at kunne rengøre sig i varmt vand, med adgang til passende mængder heraf,
  4. forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele.

Stk. 2. Der skal tillige være adgang til

  1. omklædning, hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning,
  2. tørring af arbejdstøjet, hvis arbejdet medfører, at arbejdstøjet bliver vådt,
  3. brusebad samt omklædning med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj, hvis arbejdet

Vejledninger fra Arbejdstilsynet:


Senest revideret den 21. februar 2020