Kommunikation og samarbejde

Når en medarbejder står alene med en patient ude i et fremmed miljø, er det vigtigt IKKE at stå alene. Man står med et stort ansvar, og det skal være let at trække på andres viden og let at lave aftaler med pårørende og de øvrige mennesker, der arbejder med patienten.

Når samarbejdet glider let, og alle trækker på samme hammel, opfattes arbejdet positivt. Det er et af de vigtigste parametre for et godt psykisk arbejdsmiljø. Samtidig er det medvirkende til færre spændinger og smerter i muskler og led.

Et godt samarbejde forudsætter:

•    God og anerkendende kommunikation mellem parterne
•    God organisation med tydelige kommandoveje
•    Tydelig ansvarsfordeling mellem forskellige myndigheder og personalegrupper
•    Tilgængelighed – til kontaktpersoner og patientjournaler

Samarbejdspartnere og kommunikationskanaler

Alt efter behandlingens karakter og patientens tilstand kan der være forskellige samarbejdspartnere. Der kan være brug for at samarbejde med:

•    Patienten og de pårørende
•    Sygehuslægen og kolleger på sygehuset
•    Praktiserende læge
•    Plejepersonale
•    Kommunal genoptræning
•    Kommunale visitatorer (til pleje og hjælpemidler)

Det er vigtigt at kunne udveksle viden på tværs af grupperne. En mundtlig dialog via telefon og personligt møde er meget givtig, men sjældent tilstrækkelig.

En papirjournal i hjemmet kan alle skrive i. Det er en lavpraktisk løsning, som har den ulempe, at den ikke nødvendigvis følger med ved en indlæggelse. Desuden kræver det, at man er fysisk tilstede for at læse journalen.

Ledelsen bør skabe nogle tydelige samarbejdsrelationer, hvor medarbejderen ikke er i tvivl om, hvem der kan og gør hvad. Læs mere om samarbejdet med kommunen.

Begrænsninger i IT-systemer

Der er mange IT-systemer i sundhedsvæsnet, som kun i begrænset omfang snakker sammen. Dertil kommer, at ikke alle oplysninger må gives videre. Derfor kan den elektroniske kommunikation være problematisk.

Aarhus Universitetshospital er i gang med at udvikle en elektronisk platform til kalender og tværfaglig dialog mellem kommune, sygehus, praktiserende læge, patient og pårørende. Her skal en begrænset del af den elektroniske patientjournal også være tilgængelig.

Når det kommer på plads, vil det blive lettere at afslutte et besøg på stedet. Man har ikke hængepartier, der kan stresse resten af dagen, fordi man mangler at få fat i den rette.

Samtidig vil alle parter til enhver tid kunne få den mest opdaterede information. Det er også til glæde for patient og pårørende.

Adgang til patientjournal og faglig backup

Det udgående personale skal altid kunne trække på lægefaglig backup. Det kan være telefonisk til et direkte nummer eller via videokonference. Det kan også foregå som supervision, når medarbejderen møder ind på sygehuset.

Man bør også have adgang til patientjournalen. Enten på print eller elektronisk. De tunge systemer er dog en udfordring.

Internetforbindelsen skal være virkelig god, men den reduceres af tæt byggeri, træer og bakker. Ofte betyder det, at der ikke er hul nok igennem til at trække den elektroniske patientjournal. Derfor er det ikke ligetil at sikre adgangen til den elektroniske journal for udgående personale.


Senest revideret den 13. maj 2020