Værktøjer og metoder til ledelse, MED og arbejdsmiljøgrupper

En flerstrenget indsats mod muskel- og skeletbesvær, som retter sig mod både fysiske og psyko-sociale forhold på arbejdspladsen, kræver en tydelig forankring i ledelse og MED-organisation. Læs bud på metoder og tilgange her.

En bred indsats mod muskel- og skeletbesvær, MSB, giver kun de ønskede resultater, hvis den rykker tæt på kerneopgaven og den daglige arbejdspraksis. Samtidig bør indsatsen inddrage psyko-sociale forhold som kollegialt samarbejde, indflydelse på eget arbejde og relationer til lederen.

Det kræver igen, at ledelsen og organisationen som sådan tager ejerskab. Ansvaret kan ikke løftes af MED og arbejdsmiljøorganisation alene. Læs her om hvordan indsatsen mod MSB kan forankres i organisationen:

1. Strategisk metode til MED-udvalget

Gør forebyggelsen af MSB mere systematisk og effektiv ved at forankre den i årshjulet og i de data, I allerede har. I denne metode ligger overordnede ansvar i MED-udvalget, mens de konkrete indsatser gennemføres lokalt. Metoden er udviklet i 2016 i samarbejde med en række arbejdspladser i kommuner og regioner.

Materialet består af to dele:

  • Et metodehæfte, som præsenterer teorien og de seks faser i processen.
  • En værktøjskasse med syv konkrete værktøjer til de lokale MED / arbejdsmiljøgrupper, som skal implementere de prioriterede indsatser.

  • Læs mere og hent metodehæfte og værktøjer.

2. Forflytningskultur og Forflytningsblomsten

Forflytningsblomsten er en metode til at udvikle en god forflytningspraksis på jeres arbejdsplads. Alle de forskellige elementer tilsammen udgør jeres forflytningskultur.

En kultur består af det vi gør, ting vi siger og mener, og de miljøer som vi gør, tænker og siger noget i. På en arbejdsplads viser kulturen sig fx i den måde, vi er sammen på i hverdagen, samarbejder om opgaverne eller oplærer nye medarbejdere.

 

 

 

 

 

Overvej samtidig, om forflytningskurserne har det rigtige indhold. Det kan være en vigtig del af en kulturændring, at kurserne ikke bare handler om forflytningsteknik og hjælpemidler, men også fokuserer på samarbejde og kommunikation, ledelse, organisering af arbejdet samt arbejdspladsens værdier og faglige mål.

3. Se bredere end forflytning: Skærmarbejde, vask, køkken, rengøring...

I social- og sundhedssektoren har det ergonomiske fokus ofte været rettet mod forflytninger - som uden tvivl udgør en væsentlig del af den samlede fysiske belastning. Dermed kan andre væsentlige kilder til muskel- og skeletbesvær blive overset.

Derfor er det også nødvendigt at have fokus på medarbejdere med andre jobfunktioner, hvor fysiske belastninger også kan give smerter og sygefravær:

 

 

 

4. Værktøjer til en systematisk indsats

Psykisk APV+: Et metodehæfte og en række anbefalinger om, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen af arbejdsmiljøet, og hvordan de får APV-arbejdet godt integreret i deres øvrige udviklingsaktiviteter.

Materialet bygger på erfaringer fra ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen af arbejdsmiljøet, og hvordan de får APV-arbejdet godt integreret i deres øvrige udviklingsaktiviteter. 

 

 

Spørgeskema om social kapital. Spørgeskemaet er i virkeligheden en række delredskaber, der giver jer mulighed for at tilpasse et omfattende spørgeskema om social kapital, så det passer nøjagtigt til jeres arbejdsplads - og eventuelt også til de undersøgelser af arbejdsmiljøet, som I i forvejen gennemfører.

 

 

 

 

10 værktøjer: Vi forebygger stress sammen. En revideret og udvidet serie udviklet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration i 2016.

Værktøjerne retter sig mod arbejdspladser, som ønsker at arbejde med stressforebyggelse i fællesskab. De handler om alt fra prioritering af arbejdsopgaverne, over personlige og kollektive strategier mod stress, til arbejdet med stressforebyggelse under forandringer.

 

 

 

Leder: Husk din egen trivsel og arbejdsglæde. Lederens trivsel er lige så vigtig som medarbejdernes. To nye hæfter giver dig inspiration til at afklare og udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø.

'Trivsel i Lederrollen' og 'Coaching for ledere' er to inspirationshæfter, udarbejdet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration. Hæfterne er særligt rettet mod ledere i alle dele af social- og sundhedssektoren, men de kan også bruges af ledere fra andre typer af arbejdspladser.

 

 

Inspirationshæfte: Mål med mening: Mange arbejdspladser benytter forskellige former for præstationsmål. Det vil sige, at de oversætter organisationens overordnede målsætning eller kerneopgave til en række operationelle mål, den enkelte afdeling, leder eller medarbejder skal opfylde.

Men får man nok ud af de ressourcer, det kræver at drive målesystemet? Og har den måde, man måler på, utilsigtede, negative konsekvenser for medarbejdernes samarbejde, motivation og trivsel? Hæftet Mål med mening vil inspirere den enkelte arbejdsplads til at drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og arbejdsmiljø.

Tag snakken - Bryd vanen

Få styr på det, I ikke taler om med vejledning og et dialogspil.

Hent vejledningen

Senest revideret den 7. august 2020