Rammer og rene linjer om ferien: Det kan arbejdspladsen gøre

Klare retningslinjer, medindflydelse og realistisk planlægning er et godt afsæt for en god feriekultur, hvor både arbejdsplads, ledelse og medarbejdere får et godt udbytte af ferien.

Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdet, så opgaverne bliver løst, samtidig med at arbejdet foregår 'sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt', som det hedder i Lov om Arbejdsmiljø. Det gælder også i forhold til ferie.

Fire råd til god ferieplanlægning

  • Lav klare regler: Der er mange måder at fordele de attraktive ferieperioder og de sure vagter, fx omkring højtider og skoleferier. Det vigtigste er, at ferierne fordeles efter klare og gennemskuelige retningslinjer, som gælder for alle. Reglerne bør opleves som retfærdige. Ellers kan det give frustration og utilfredshed.
  • Giv plads til medindflydelse: Ferien bør planlægges og fordeles i en gennemskuelig proces, hvor alles ønsker og behov bliver set og anerkendt, også selv om de ikke altid kan imødekommes. Medarbejderne bør selv have indflydelse på, hvordan ferieplanen bliver lagt - men det er en ledelsesopgave at få puslespillet til at gå op.
  • Læg realistiske planer: I sommerperioden og i forbindelse med højtider og helligdage kan der opstå et særligt pres på arbejdspladsen, fordi mange er på ferie. Ledelsen skal sikre, at der er realistiske planer i forhold til fx vikarbehov og justering af arbejdsopgaver, så ferieperioden ikke giver unødvendige belastninger.
  • Vis respekt for andres ferie: Undgå så vidt muligt at forstyrre folk i deres ferie. Det er nyttigt at have en fælles politik eller holdning for, hvornår I ringer eller mailer til kolleger, som er på ferie. Hvis I kan forudse, at det bliver nødvendigt, er det en god idé på forhånd at aftale hvornår og hvordan.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen har ingen formelle opgaver i forbindelse med planlægningen af ferie. Men de lokale arbejdsmiljøgrupper har en generel forpligtelse til at 'varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici'.

Hvis I oplever, at planlægningen eller afviklingen af ferien fører til problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, bør arbejdsmiljøgruppen kortlægge og dokumentere problemerne og lægge en plan for, hvordan de kan løses. Måske med inddragelse af den øvrige samarbejdsorganisation og/eller den interne HR eller arbejdsmiljøafdeling.

De vigtigste regler om ferie

Reglerne om ferie er fastlagt i Ferieloven og i aftaler mellem arbejdsgiverne og de faglige organisationer. De vigtigste regler er:

  • Hovedferien af mindst tre ugers varighed skal som hovedregel gives samlet inden for ferieperioden, der går fra 1. maj til 20. sept., medmindre andet aftales mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Man kan dog ikke fravige, at mindst to uger af ferien skal gives i sammenhæng.
  • Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal så vidt muligt efterkomme den ansattes ønsker.
  • Som hovedregel skal meddelelse om ferie gives senest tre måneder før hovedferien og en måned før øvrige ferie. Meddelelsen gives ofte ret uformelt, fx i form af opslag af feriekalender eller ferielister.
  • Hvis arbejdspladsen holder ferielukket fx i sommerferien eller mellem jul og nytår, kan arbejdsgiveren pålægge medarbejderne at holde ferie i disse perioder, hvis det er varslet tre måneder før.

Senest revideret den 29. april 2021