Når vold og trusler skal forebygges

Når I kender karakteren af den vold I møder, er tiden inde til at drøfte, planlægge og igangsætte forebyggelsesaktiviteter. Hent tekst, materialer mv. om forebyggelse af vold og trusler.

Retningslinjer

Et vigtigt element i forebyggelsesarbejdet er retningslinjer for den samlede indsats med at identificere, forebygge og håndtere vold og trusler. For at de kan være et brugbart redskab, er det vigtigt, at retningslinjerne tager afsæt i jeres behov, rutiner, værdigrundlag, elevgruppens sammensætning mv.

Alle skoler, døgntilbud med flere som har driftsoverenskomst med KL eller Danske Regioner har pligt til at drøfte og aftale retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Andre skoler kan også med fordel vælge at udarbejde retningslinjer.

Retningslinjerne indeholder typisk

 • Definition af og holdning til fysisk og psykisk vold
 • Beskrivelse af hvordan trusler og vold registreres og analyseres
 • Handleplan for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler
 • Procedure for anmeldelse til Arbejdstilsynet, forsikringen og politiet
 • Plan for hvordan I vil opnå læring af volds- og trusselsepisoderne
 • Beskrivelse af hvem der gør hvad – både når de konkrete episoder opstår og i forhold til, hvordan roller og opgaver er fordelt blandt medarbejdere og ledelse.

Risikovurdering

Konkrete risikovurderinger i dagligdagen, som følges op af handlinger, kan være med til at forebygge konflikter og vold. Er der fx hændelser på bestemte tider af dagen, bestemte steder i bygningerne eller omkring særlige grupper af børn?

Risikovurderingen kan foretages med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, erfaring og samspil med eleverne. Tilsvarende kan I foretage risikovurderingen med fokus på det enkelte barn/den enkelte unge, fx med afsæt i jeres pædagogiske handleplan eller i den daglige aflæsning af elevens verbale og nonverbale kommunikation og adfærd.

Billede: Scanpix.

Inddrag børnene og de unge
Langt de fleste børn og unge kan bidrage positivt, når vold og trusler skal forebygges. De kan fx sætte ord på det, som gør dem vrede. Og de kan fortælle, hvordan du og andre kan hjælpe dem med at undgå eller at håndtere vreden. Det er et vigtig bidrag til forebyggelsesarbejdet.

Målretning af indsatsen
Når I tilrettelægger en forebyggende indsats, kan en analyse og drøftelse af fx arbejdspladsens APV eller de seneste tre måneders registreringer af vold og trusler give jer et godt blik på, hvor I finder udfordringerne, og hvor I skal sætte ind.

 • Skal der fornyet fokus på holdninger og værdier i arbejdet?
 • Er der brug for at ændre eller genopfriske procedurer og aftaler?
 • Er tiden inde til en revision af regler og rutiner?
 • Har ændringer i børnegruppen aktualiseret behovet for nye metoder eller indsatser i dagligdagen?
 • Skal den pædagogiske praksis have et serviceeftersyn?
 • Er der brug for at give fagligheden et løft, fx i form af uddannelse, udvikling af feedbackkulturen eller supervision?
 • Har medarbejderne brug for særlige kompetencer, fx kurser i konflikthåndtering, særlige diagnoser mv.?
 • Er der noget i den fysiske indretning, som bør ændres?
 • Skal I sætte fokus på arbejdspladsens sociale kapital som element i voldsforebyggelsen?
 • Skal der ske ændringer i den måde, arbejdet er organiseret på?

 Mere viden

Metoder til forebyggelse
Her finder du beskrivelser af temaer, som kan være vigtige at sætte fokus på, når vold og trusler skal forebygges.

Risikovurdering - en introduktion
Her i publikationen finder du eksempler på hvordan man kan gennemføre systematiske risikovurdering. Udgivet af Vold som Udtryksform, 2015. 16 sider.

På det kommunale område: Undgå vold, mobning og chikane
En vejledning om at forebygge at medarbejdere udsættes for vold, mobning eller chikane på arbejdspladsen – og at identificere og håndtere problemet, hvis det opstår.

På det regionale område: Undgå vold, mobning og chikane
Inspiration og konkret vejledning til at ledelse og medarbejdere sammen kan drøfte og udarbejde retningslinjer for indsatsen mod vold, mobning og chikane på de regionale arbejdspladser.

 Støtte til processen

Tjekliste til retningslinjer
Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen
Når medarbejderne har udfyldt skemaet, giver det et indblik i, hvordan de oplever vold, trusler og jeres indsats mod vold. Det kan være afsæt til en dialog om, hvordan I kan blive bedre til at forebygge og håndtere vold.
Udgiver: CASA, Socialt Udviklingscenter SUS og BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed.

Indsatsområder for forebyggelse på skoler
Danmarks Lærerforening har udarbejdet en liste over indsatsområder til inspiration for skolers arbejde med at forebygge og tydeliggøre skolens signaler og handlemuligheder.

Fire spørgsmål til forebyggelse og fire spørgsmål til en god proces
Hent rapporten Forprojekt trusler og vold på specialskoler til BAR U&F og BAR SoSu


Senest revideret den 8. juni 2022