Når vold og trusler skal identificeres

For at kunne gennemføre en målrettet og effektiv forebyggelse er det vigtigt, at kende karakteren og omfanget af den vold, I møder - eller risikerer at møde - på jeres arbejdsplads. På den måde bliver det muligt for jer at vælge de rette initiativer til at forebygge og håndtere af volden.

Kortlægning

I forbindelse med den lovpligtige APV - Arbejdspladsvurdering skal I identificere og kortlægge problemer med vold og trusler. Det kan I fx gøre med en tilrettet APV-spørgeskemaundersøgelse, hvor I specifikt spørger ind til medarbejdernes oplevelser og arbejdspladsens beredskab og evne til at håndtere episoderne.

 

 

 

 

 

 

Eksempler på spørgsmål:

  • Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din
  • arbejdsplads?
  • Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din
  • arbejdsplads?
  • Har du tilstrækkelig viden om konflikthåndtering til at forebygge eller nedtrappe trusler og voldsomme episoder med børn, unge og deres familie?
  • Har du tilstrækkelig faglig viden om børnene, de unge og deres familie
  • Oplever du tilstrækkelig støtte fra kolleger og ledere til at håndtere trusler og voldsomme episoder med børn, unge og deres familie?
  • Er din arbejdsplads hensigtsmæssigt indrettet i forhold til at undgå trusler og voldsomme episoder?
  • Oplever du, at der bliver fulgt tilstrækkeligt op på episoder med trusler og vold?

Spørgsmål om oplevelser af vold og trusler, og hvad de betyder for medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø, kan også indgå i arbejdspladsens trivselsmålinger.

Registrering

Det er vigtigt, at I registrerer den vold og de konkrete trusler, som I bliver udsat for. Det synliggør episoderne og giver jer værdifuld viden om, hvor I har udfordringerne.
Registreringen er også med til at skabe åbenhed om volden og gøre det til et fælles ansvar og ikke kun et problem for ham eller hende der bliver ramt. Registreringen er også vigtig for, at I kan dokumentere arbejdsforholdene.

Hvordan registreringerne konkret skal foregå og hvordan I bruger dem, er op til jer. Vigtigst af alt er det, at I vælger en form, som er enkel at bruge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsamling og analyse

Det er vigtigt at samle op på og analysere de registreringer som bliver lavet.

Nogle steder er det lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, som har den opgave i fællesskab. De kan fx fremlægge analysen på et personalemøde hver tredje måned, hvor personalet kan drøfte og eventuelt beslutte forslag til nye forebyggelsestiltag, ændringer i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse eller justering af kriseplanen.

Proceduren for registrering, opsamling og analyse kan med fordel være klart beskrevet i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse.

 Mere viden

Arbejdstilsynets temaside om APV
Med AT-vejledningen, tjecklister og skemaer

Eksempler på skemaer til registrering af trusler og vold

 Støtte til processen

APV - Arbejdspladsvurdering
Skemaer, gode råd til processen mv.


Senest revideret den 6. august 2020