Nyttige kompetencer og metoder

Når I beslutter jer for at sætte forebyggelse af vold og trusler på dagsordenen, så sørg for at efteruddanne medarbejderne, så de bliver klædt rigtigt på til at føre forebyggelsen ud i livet. Uddannelse skal tænkes bredt og kan have mange former.

Giv hinanden faglig sparring

I kan med fordel følge voldspolitikken op med faglig sparring. Den faglige sparring kan finde sted i mange sammenhænge. Du kan selv tage initiativ til at søge råd og vejledning hos en mere erfaren kollega eller hos lederen. I kan også formalisere den faglige sparring ved at udveksle erfaringer på teammøderne eller at have potentielle aggressive elever som fast punkt på dagsordenen. 

En anden god måde at sparre på er, at lade en kollega overvære en arbejdssituation. Efterfølgende nævner kollegaen tre ting i undervisningen, du gjorde godt og tre ting, du kan gøre bedre.

Giv hinanden supervision

Den faglige sparring kan formaliseres og udvikle sig til supervision. I supervision får den ene part, supervisanden, hjælp af den anden part, supervisoren, til at forholde sig undersøgende til arbejdsmæssige problemstillinger. Supervision foregår med aftalte spilleregler og forudsætter åbenhed og tillid fra begge parter.

Supervision er et godt redskab til at bearbejde psykiske reaktioner på belastninger, at udvide handlerepertoiret og modvirke stress og udbrændthed. Supervision er velegnet til at forebygge voldsepisoder. Hvis du har været udsat for en voldshandling, har du i den akutte krisefase ikke brug for supervision, men for psykologhjælp til at bearbejde den voldsomme oplevelse.

Uddan medarbejderne til at forebygge vold

Efteruddannelse af medarbejderne kan foregå på temadage eller på kurser, der er skræddersyet til skolen. Udvalgte medarbejdere kan også deltage i temadage, konferencer og efteruddannelse uden for skolen.

Kurser i kommunikation, konflikthåndtering og psykisk førstehjælp kan i høj grad styrke det forebyggende arbejde. Der findes mange muligheder for kommunikationstræning som aktiv lytning, girafsprog, assertionstræning og NLP-metoden. Overvej også, om I vil uddanne mæglere, der kan fungere som ressourcepersoner, I andre kan trække på.

Forebyg vold i undervisningen

Konflikthåndtering og kommunikationstræning er ikke kun gode redskaber for skolens medarbejdere. Skolens elever kan også være med til at forebygge vold, hvis I udstyrer dem med de samme værktøjer. Konflikthåndtering og forebyggelse af vold bør derfor også stå på elevernes skema.

Kommer de i besiddelse af de færdigheder, der skal til for at løse konflikter, er de automatisk med til at dæmpe aggressive kammerater og forebygge vold.

Lær eleverne at mægle

Fra eleverne er 11 til 12 år gamle, kan mægling være en god metode til at løse konflikter. I mægling bliver de implicerede parter enige om en løsning på et problem. Mægling kan med fordel anvendes i konflikter, hvor styrkeforholdet er lige. 

Mægling er nemlig ikke altid en brugbar metode. Ved slagsmål og i sager om misbrug og kriminalitet dur mægling ikke. De sager er så graverende, at skolen disciplinært må tage afstand fra hændelserne. I konflikter, hvor den ene part er stærkere end den anden, altså hvor den ene part undertrykker den anden fysisk eller psykisk, for eksempel med mobning, dur mægling heller ikke.


Senest revideret den 24. april 2020