Årsager til trusler og vold

Vold er ofte udtryk for afmagt, og opstår typisk, fordi en borgeren, patienten eller eleven føler sig ydmyget, overset, umyndiggjort eller forkert behandlet.

Aggression kan opstå hos mennesker med demens/psykisk sygdom, fx i frustration over funktionstab, som et udslag af psykose eller hos mennesker, der bruger vold og trusler til at opnå noget, fx medicin eller penge.

Nogle føler sig ydmyget

Mennesker kan opleve det som et overgreb, når ’systemet’ ikke tilgodeser deres behov eller nægter dem mulighed for at bestemme over deres eget liv. Det er virkeligheden for fx mange demente, psykisk syge, stofmisbrugere eller mennesker, som er sat under økonomisk administration. De kan føle sig ydmyget, umyndiggjort eller overset, og vreden vil ofte rette sig mod den medarbejder, som administrerer reglerne og dermed repræsenterer ’systemet’.

Dårlige rammer

Dårlige fysiske rammer, mangelfuld information, stive regler eller travlhed påvirker både medarbejdere og brugere/borgere. Hvis arbejdet foregår under utilfredsstillende rammer, er der mindre overskud til at tage hensyn til mennesker med særlige behov eller forudsætninger. Det kan give grobund for irritation og aggression.

Typer af vold

Der findes forskellige typer af vold. Den mest brugte internationale inddeling af arbejdsrelateret vold opererer med tre typer:

  1. Voldelige handlinger udført af personer, som modtager en ydelse, fx patienter, klienter eller elever.
  2. Voldelige handlinger udført af personer, der ikke har relation til arbejdspladsen. Det er fx vold i forbindelse med røverier eller andet, hvor de voldelige ikke har en grund til at være på arbejdspladsen.
  3. Voldelige handlinger mellem kolleger – både overordnede og underordnede

Det kan I gøre

Når I skal forebygge vold og trusler på arbejdspladsen er det nødvendigt at overveje de forskellige årsager til aggression.

  • Hvilke værdier og hvilket menneskesyn ligger til grund for jeres behandling af mennesker i en presset livssituation?
  • Er arbejdspladsens fysisk indrettet, så den ikke indbyder til fx vold eller røverier? Er jeres procedurer og vagtplaner med til at sikre, at ingen er alene i risikofyldte situationer?
  • Er jeres procedurer og arbejde lagt til rette, så I kan give borgere og brugere en service, de oplever som ordentlig og respektfuld?
  • Har I fysisk og mentalt overskud til at håndtere de ’vanskelige’ kunder, patienter, borgere eller beboere?

 


Senest revideret den 30. april 2020