Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

AMO skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. AMO har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøorganisationens lovpligtige opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Læs her om de vigtigste regler:

Overordnet skal arbejdsmiljøorganisationen sikre:

 • At der mindst én gang om året gennemføres en drøftelse af arbejdsmiljøet og målet for det kommende år
 • At der bliver lavet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år
 • At fejl og mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, bliver afværget.

Strategiske og daglige opgaver

På arbejdspladser over 35 ansatte ligger de strategiske opgaver i arbejdsmiljøudvalget, mens de daglige, operationelle opgaver ligger i de enkelte arbejdsmiljøgrupper. På arbejdspladser under 35 ansatte er begge opgaver samlet. Læs mere om samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver

Arbejdsmiljøudvalget har ansvaret for at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal tage sig af de problemer med arbejdsmiljøet, som de lokale arbejdsmiljøgrupper ikke kan løse selv. Udvalget kan også tage initiativ til større, tværgående arbejdsmiljøindsatser.

Arbejdsmiljøudvalget har en række formelle opgaver:

 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • At gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • At kontrollere arbejsmiljøarbejdet og orientere arbejdsmiljøgrupperne om det.
 • At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens APV.
 • At deltage i fastsættelse af AMO's størrelse.
 • At rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • At udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året.
 • At opstille principper for oplæring og instruktion.
 • At sørge for, at der bliver udarbejdet en plan over AMO’s opbygning med oplysning om medlemmer og sørge for, at de ansatte kender planen.

Arbejdsmiljøorganisationens daglige opgaver

De lokale Arbejdsmiljøgrupper er grundstammen i arbejdet og har ansvaret for de daglige, operationelle opgaver. Den består af lederen og en valgt arbejdsmiljørepræsentant på den enkelte arbejdsplads. De vigtigste opgaver er:

 • At planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risici.
 • At deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og deltage i APV-arbejdet.
 • At sørge for at årsager til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og at gentagelser forebygges og hindres. 
 • At kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • At kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion.
 • At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • At være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • At forelægge arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljøudvalget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden.

Læs mere:  Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed  


Senest revideret den 7. juni 2021