GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her

Fakta: Hvad er mobning?

Mobning er den vedvarende krænkelse af andre på arbejdspladsen. Hvert år bliver ca. 12% af alle voksne danskere udsat for noget, de selv vil betegne som mobning.

Arbejdstilsynets definition

Arbejdstilsynet definerer mobning som en krænkende handling: ”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.”

Læs mere om krænkende handlinger (herunder mobning) hos Arbejdstilsynet her.

Læs mere om de lovgivnings- og aftalemæssige rammer for krænkende handlinger af seksuel karakter her.

Konfliktmobning og rovmobning

Den mest almindelige form for mobning er konfliktmobning, som er efterdønninger af en gammel konflikt, som ikke er blevet ordentligt løst.

Med tiden kommer konflikten mere til at handle om personer end om sagen. Den ene part får et overtag i magtkampen (dvs. vinder) og forfølger og prøver på at ”tilintetgøre” den tabende part gennem mobning. 

Rovmobning er der tale om, når ofrene ikke har gjort noget, som kan forklare mobbernes adfærd. De mobbes, fordi

  • De er i en særlig udsat position
  • Tilhører en minoritetsgruppe, der af nogle er uønsket
  • En dominerende person vil demonstrere sin magt
  • De bliver syndebukke i en proces, hvor en arbejdsgruppe får afløb for sin frustration og afmagt. 

En leder, der forfølger en underordnet, begår rovmobning. Et andet eksempel på rovmobning kan være Janteloven, når dens udøvelse antager karakter af forfølgelse og grov bagtalelse.

Typiske eksempler på mobning

Bagtalelse eller bagvaskelse og sladder: Omtaler offeret eller hendes familie nedsættende og spreder forudfattede meninger. Ofte usandheder eller løgne.

Nedgørelse: Nedgør offeret eller dennes arbejdsindsats i grove vendinger, typisk når andre er til stede.

Manglende tillid: Giver udtryk for manglende tillid til, at offeret kan gøre noget som helst rigtigt.

Groft sprogbrug: Er grov i munden både i valg af ord og toneleje.

Fejlagtig information: Tilbageholder vigtig information eller giver fejlagtig information i spørgsmål, som har betydning for offerets arbejdsopgaver.

Sabotage: Saboterer offerets arbejde eller gør det vanskeligt. F.eks. ved at papirer eller andet bliver skadet eller forsvinder.

Tilsidesættelse: Tilsidesætter offeret i forbindelse med løntillæg, avancement eller fordeling af opgaver.

Forfølgelse: Truer fysisk eller psykisk. Kommer med hadefulde bemærkning eller laver telefon- og brevterror.

Overdreven kontrol: Spionerer mod offeret eller udsætter hende for overdreven kontrol.

Ud på et sidespor: Kører efter hånden offeret ud på et arbejdsmæssigt sidespor ved løbende af fritage hende for gode og interessante opgaver.

For svære arbejdsopgaver: Kræver at offeret løser for mange eller for svære opgaver, som hun ikke har de fornødne forudsætninger for at løse.

Uforklarlige indgreb: Inddrager fordele uden begrundelse eller foretager uforklarlige omplaceringer.


Senest revideret den 13. oktober 2021