I gang med en voldspolitik

En voldspolitik er et værdifuldt redskab både i forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold. Diskussionen om en voldspolitik kan i sig selv være med til at styrke arbejdspladsens fokus og beredskab.

Første skridt: I hvilket forum I vil tage voldsproblematikken op.

  • Skal det være i MED-udvalget eller i arbejdsmiljøorganisationen?
  • Hvilke medarbejdere skal inddrages i arbejdet?

Alle ansatte på skolen kan løbe ind i en voldssituation, og faggrupperne har måske forskellige opfattelser af, hvilke problemer der findes, og hvordan de skal tackles. Derfor kan det være en god idé at få alles eksempler på uacceptabel adfærd frem.

Andet skridt kan være at nedsætte en arbejdsgruppe og inddele processen i faser. 

Hvad er vold - og hvad er det ikke?

Inden I formulerer den lokale definition af vold på din skole, er det en god idé, at alle medarbejdere kommer med konkrete eksempler på acceptabel og uacceptabel adfærd hos elever, forældre og andre brugere af skolens faciliteter. Få for eksempel bud på:

  • Hvor ofte forekommer situationer med vold og trusler på skolen?
  • Hvilke hændelser opfatter den enkelte medarbejder som fysisk og psykisk vold?
  • Hvilke idéer har I til at forebygge voldssituationer?
  • Hvordan kan I arbejde videre med de idéer?

Diskuter de konkrete eksempler og formuler ønsker til en lokal definition af vold. Det er vigtigt, at alle ansatte på skolen får en fælles opfattelse af, hvornår der foreligger en risikosituation. Lad derefter et udvalg arbejde videre med materialet og formulere den endelige definition.

Eksempel på en målsætning

Det er målet at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere. Det skal ske ved:

  • At fremme en fælles adfærd og holdning, som forebygger vold og trusler
  • At give redskaber til at håndtere situationer, hvor vold indgår
  • At give optimal støtte i en akut risikosituation
  • At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for vold

Lav principper for hensigtsmæssig adfærd

Hvordan ønsker I, at elever, forældre og andre brugere af skolens faciliteter skal opføre sig? Når I har defineret, hvad I forstår ved vold på jeres skole, formulerer I principper for hensigtsmæssig adfærd.

Lav en handleplan

Det er vigtigt, at definition, målsætning og handleplaner ikke kommer til at stå alene, men at I følger op med konkrete handleplaner. Handleplaner beskriver, hvordan I skal gebærde jer, så risikoen for vold og trusler bliver så lille som muligt. Alle medarbejdere bør vide, hvordan de skal forholde sig, når der er optræk til en konflikt.

Handleplaner beskriver også de initiativer, skolen vil tage for at bakke forebyggelsen op. Det er alt lige fra ændringer i den fysiske indretning, efteruddannelse og hensigtsmæssige handlemuligheder i selve voldssituationen til sanktioner over for voldsudøveren, krisehjælp og kollegial støtte. Lav også retningslinjer for, hvordan I informerer nyansatte om skolens voldspolitik, hvordan I sikrer jer vidneudsagn, og hvordan I registrerer voldsepisoder.

Sørg for løbende at føre voldspolitikken ajour. Har I oplevet en voldsepisode, så juster retningslinjerne ud fra jeres erfaringer.

Følg op på voldsepisoden

Hvordan hjælper I bedst et offer videre efter en voldsepisode? Og hvad skal der ske med voldsudøveren? 

Voldspolitikken skal fastslå, hvordan I følger op på en voldsepisode. Opfølgningen involverer alle lige fra skolens ledelse til tillidsrepræsentanten,arbejdsmiljørepræsentanten og kollegaerne, der bør stå til rådighed med personlig hjælp og støtte. I den efterfølgende periode skal alle være særlig opmærksomme på, hvordan den voldsramte trives.

Sanktioner over for udøveren

Hvilke konsekvenser får episoden for voldsudøveren? Det spørgsmål skal I også tage stilling til i jeres handleplan. Regler for at udelukke en elev fra undervisningen finder I i bekendtgørelse og vejledning om ”Foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen”.

En elev kan udelukkes fra undervisningen i op til en uge, men skal være under fornødent opsyn. Det betyder, at en elev kan anbringes i en samarbejdende institution, få eneundervisning eller med forældrenes accept være hjemme.


Senest revideret den 24. april 2020